Shopping online

Io MIAMO.. e tu?

Poinx: io c’ero, tu c’eri, lei..cera!